โครงการ "เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

 
กิจกรรมการอบรม วันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2550  
ขอเชิญโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เข้าร่วมอบรม
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  กำหนดการอบรม
  ใบสมัครเข้าร่วมอบรม